محبوب ترین محصولات

منکس
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 16 آمپر پنج شاخه معکوس روکار

تیپ کالا: 354+6
نر و ماده 32 آمپر، پنج شاخه، 400 ولت، معکوس، روکار، IP44

منکس
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 32 آمپر چهار شاخه معکوس روکار

تیپ کالا: 348+526
نر و ماده 32 آمپر، چهار شاخه، 400 ولت، معکوس، روکار، IP44

منکس
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 32 آمپر سه شاخه معکوس روکار

تیپ کالا: 344+522
نر و ماده 32 آمپر، سه شاخه، 230 ولت، معکوس، روکار، IP44

منکس
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 16 آمپر پنج شاخه معکوس روکار

تیپ کالا: 342+5
نر و ماده 16 آمپر، پنج شاخه، 400 ولت، معکوس، روکار، IP44

منکس
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 16 آمپر چهار شاخه معکوس روکار

تیپ کالا: 336+514
نر و ماده 16 آمپر، چهار شاخه، 400 ولت، معکوس، روکار، IP44

منکس
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 16 آمپر سه شاخه معکوس روکار

تیپ کالا: 332+510
نر و ماده 16 آمپر، سه شاخه، 230 ولت، معکوس، روکار، IP44

منکس
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 63 آمپر پنج شاخه سیار

تیپ کالا: 3285+3258
نر و ماده 63 آمپر، پنج شاخه، 400 ولت، سیار، IP44

منکس
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 63 آمپر چهار شاخه سیار

تیپ کالا: 3275+3252
نر و ماده 63 آمپر، چهار شاخه، 400 ولت، سیار، IP44